Door Koos Dijkstra op 12 juli 2016

Beschouwingen voorjaarsbrief 2016 en perspectievennota 2017

Er is veel werk verzet en het gaat de goede kant op.
Wij mogen dat beoordelen, want wij volgen u kritisch.
We waren erg verbaasd over het feit dat geen van de andere fracties vragen aan u heeft
gesteld.
Lezen wij te veel of snappen we het niet.

Naast waardering hebben we ook commentaar.
We vinden dat u nog steeds een fors communicatieprobleem heeft.
Dat komt omdat een dienende houding u nog niet eigen is.

Wilt u bewijs?
In uw brief bij de notitie “nieuw beleid” schrijft u:
“Deze nieuwe ideeën zijn afkomstig van ons als college, van het management, van u als
gemeenteraad en van inwoners en ondernemers”.
Geen fijne communicatie.
U stelt zichzelf voorop.
Dat is “Dikke ik”, egoïsme, maar dan functie gebonden.

U noemt het accommodatiebeleid en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte als
voorbeelden van belangrijke thema’s.
Dat zijn onze inwoners vast met u eens.
Maar de taken en plannen op het gebied van de WMO, de Jeugdzorg en het meedoen beleid
vinden zij minstens zo belangrijk.
Die noemt u niet.
Jammer.
Laten zien dat je alle belangen wilt dienen is de voorwaarde als je wilt samenwerken in
vertrouwen.

We gaan niet uit van kwade wil, in tegendeel.
Maar waarom zegt u niets over de maatschappelijke onrust als gevolg van de afbraak van
voorzieningen en de opvang en huisvesting van vluchtelingen.
Waarom benadrukt u wel dat vastgesteld financieel beleid niet veranderd kan worden?
Zo maak je echt niet duidelijk hoe het kan dat je ruim 6 miljoen overhoudt en dan toch
bezuinigt op de bibliotheek.
Vooral praten over geld getuigt niet van wijsheid.
Het werkt verkrampend.

We hebben het al vaker gezegd.
Mensen gaan voor dingen en geld is een middel om doelen voor mensen te realiseren.
Houdt u dat nou toch eens voor ogen.

Onze wensen voor dit en komende jaren.

Cluster 1
De PvdA wil voorkomen dat er wijken en buurten ontstaan waar vooral mensen met lagere
inkomens wonen.
We vinden het daarom een goed idee om op veel plaatsen in onze gemeente goedkope
sociale huurwoningen te bouwen.
Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor mensen die geen hoge huur kunnen betalen.
Gespreid bouwen van woningen kost meer geld.
Wat ons betreft is dat extra geld goed besteed.

Wij willen meer geld besteden aan buitengewoon opsporingsambtenaren.
Nodig om beter te handhaven en overlast te bestrijden.
En dan gaat het wat ons betreft ook over hondenpoep.

U wilt het contact tussen burgers en gemeente verbeteren.
Wij juichen dat toe.
Onze tip aan u: stel per woonkern een contactfunctionaris aan.
En zorg ook dat die bekend is.

Cluster 2
Niet meer geld naar onderhoud van wegen, daar zijn we het mee eens.
Het budget hiervoor is al fors verhoogd.
Dat geldt ook voor het mooier maken van rotondes.
Prima dat u dat doet, maar betalen uit het budget voor wegen en groen.
U zou ook het rotonde adoptieplan dat D66 en wij samen hebben gemaakt er nog eens op
na kunnen lezen.

Cluster 3
Wij begrijpen dat winkels belangrijk zijn en vinden het goed dat u winkeliers met geld wilt
helpen.
Maar wat ons betreft haalt u het geld hiervoor uit het potje “Tynaarlo Verbindt”.

De recreatiesector kan sterker worden.
Goed voor de werkgelegenheid.
Daarom willen we een contactfunctionaris die verbindt en doet, ook over de
gemeentegrenzen heen.
Het Paterswoldsemeer en het Noord Willemskanaal verdienen meer aandacht.
In Drenthe is een mooi voorbeeld beschikbaar.
Zie daarvoor onze bijlage bij dit betoog.

Cluster 4
We vinden het een goed idee om extra geld te geven aan het onderwijs.
Liever voor leermiddelen dan voor struiken, maar het is aan hen.

Cluster 7
U ziet bloeiende bermen.
Prima, maar zet dit geld in om werk te creëren voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld via een sociale onderneming die plantenbakken verhuurt.

Verder stellen we voor dat de gemeente het voorbeeld geeft in duurzaamheid.
Ook als dat economisch niet verstandig is.

Cluster 8
Wij verheugen ons erover dat ons voorstel voor het centrum van Eelde toch nog uitgevoerd
wordt.

De Partij van de Arbeid wil saamhorigheid onder inwoners bevorderen.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor levensgeluk.
Een manier is samen iets aanpakken of samen iets meemaken.
Dat kost vrijwel altijd ook geld.
Daarom pleiten we voor een gebiedsfonds en dienen daarvoor een motie in.

Cluster 9
Wij vragen per vier maanden uw financiële prognose.
Niet alleen op basis van wat echt binnen is gekomen, maar ook de te verwachten
ontwikkelingen.
Daar heeft u zelf ook plezier van, want u wordt zelf ook regelmatig verrast hebben we
begrepen.

Bij de gevraagde besluiten over de voorjaarsbrief:
4 – voorgestelde leningsfaciliteiten, graag. Vooral de blijvers lening die door de PvdA is
voorgesteld
6 – geld voor het beheer van MFA Yde, ok, als we elk kwartaal over de voortgang
geïnformeerd worden

Dank voor uw aandacht.
Koos Dijkstra, fractievoorzitter.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra