Door Koos Dijkstra op 12 juli 2017

Beschouwing voorjaarsbrief en perspectieven nota 2017

Geachte voorzitter van de raad

We vinden de voorjaarsbrief en de perspectievennota helder.
De stukken geven een goed overzicht van de stand van zaken en wat u nog wilt bereiken.
De ondertitel had kunnen zijn: afhechten, opzouten en wegwezen.
En zo hoort het ook aan het eind van een raadstermijn.
Dat opzouten van ideeën, daar bent u trouwens al een heel jaar mee bezig.
Zo lang is het geleden dat we een beleidsplan van u hebben ontvangen.

In de afgelopen drie jaar zijn belangrijke stappen gezet.
Zoals, en dat kan iedereen ook zien, het her-bestraten in Vries en Eelde en de bouw van nieuwe scholen, sporthallen en kantines.
Dat was ook broodnodig.
Wat maar weinig mensen zien is de omwenteling die er in de ondersteuning van onze inwoners is geweest.
Vrijwel geruisloos heeft de gemeente de zorg voor jongeren, mensen die niet gemakkelijk aan werk komen en mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun huishouding overgenomen.
Goed gedaan zegt de fractie van de PvdA.

Beschouwen we de geschetste perspectieven, dan is onze conclusie dat je daar niet tegen kunt zijn.
We hebben een enkele opmerking en wat aanvullingen.

U vraagt mandaat om meer geld voor de nieuwbouw van scholen te geven.
Daar hebben we geen bezwaar tegen.
Jammer dat u niet ook over de salarissen van de leraren gaat trouwens.
Anders zouden we u, in navolging van onze voorman Asscher, vragen die te verhogen.

De gemeentelijke organisatie leent zich goed om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben op gang te helpen.
Op dit punt missen we voorstellen.
Zo zie je maar, de aandacht voor sociale doelen verslapt snel.
In de afgelopen jaren is er veel inspanning geleverd om de middenstand in de centra van vooral Vries en Eelde niet verder te laten krimpen.
Liever zien we weer nieuwe invulling en uitbreiding.
Dit om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze dorpen op peil te houden.

We moeten vaststellen dat we nog niet veel verder zijn gekomen dan het verbeteren van de bestrating in die centra.
Dat is al een hele prestatie, maar het is niet genoeg.
Na de vorm, moeten we nu aandacht hebben voor inhoud.
Nu moeten we proberen het winkelbestand te versterken.

Wij willen daarom een aanjaagfonds voor de middenstand instellen van vijfhonderdduizend euro.
De fractie van de PvdA dient daartoe een motie in (aanjaagfonds).

Onder andere op de gemeentelijke organisatie hebben we flink bezuinigd.
We vinden het de hoogste tijd om te kijken of we daar niet te ver in zijn gegaan.
Daarom vragen we de portefeuillehouders om elk voor hun taakveld een analyse te maken van de gevolgen van de doorgevoerde bezuiniging.
We dienen daar een motie voor in (evaluatiebedrijfsvoering).

De sociale teams hebben een belangrijke positie verworven.
Ze staan in het centrum van de zorg en aandacht voor onze inwoners die het zonder hulp niet redden.
De ontwikkeling is nog in volle gang en verbeteringen zullen nodig blijven.
Ons lijkt het goed om de medewerkers te vragen hoe het er voor staat.
Daarom stellen we de teams voor om op basis van zelfevaluatie een voortgangsverslag te schrijven.
We dienen hiervoor een motie in (zelfevaluatie)

Armoede en schuldhulpverlening.
U zet in op verbinding tussen diverse partijen.
Het zijn er ongeveer 25, elk met hun eigen doelen
en dat is erg veel!
Alle goede bedoelingen ten spijt, dat zal niet snel tot resultaat leiden.

Langdurige armoede moet gezien worden als een langdurig, ingewikkeld probleem.
Mensen die daarmee te maken hebben zijn het best te helpen met een vorm van gecoördineerde zorg.
Bij motie (uit de armoede) stellen we daarom een experiment voor.

Groningen Airport Eelde.
In 1931, toen is het geopend, was het vliegveld een motor voor de regionale economie.
Het vliegveld bracht werkgelegenheid, woningbouw en voorspoed in de toenmalige gemeente Eelde.
De piloten opleidingen waren hier misschien wel de belangrijkste factor in.

Men hoopte dat het vliegveld veel zou gaan betekenen;
voor de infrastructuur van Noord-Nederland
en voor de ontwikkeling van de regio.
Dat is 90 jaar geleden.

Van 2003 tot 2013 heeft de gemeente jaarlijks een vaste bijdrage betaald.
Toen hield de betalingsverplichting op.
De start- en landingsbaan werd verlengd.
Maar het heeft weinig geholpen.
Het aantal bestemmingen bleef zeer beperkt.

Dat komt omdat de vliegmaatschappijen zelf besluiten of ze wel of niet op Eelde vliegen.
Dat doen ze alleen als ze er genoeg aan kunnen verdienen.
En dat hangt af van het aantal mensen dat van of naar Eelde wil vliegen.
De praktijk leert dat dat er gewoon te weinig zijn.

Vier jaar geleden hebben we in ons verkiezingsprogramma gezegd dat het afgelopen moet zijn met het subsidiëren van vakantievluchten.
Daar hebben maar weinig mensen voordeel van.
Het vliegveld moet door een financieel gezonde bedrijfsvoering laten zien dat het bestaansrecht heeft.

Ook vonden en vinden we dat de gemeente Tynaarlo geen aandeelhouder moet zijn.
Dat geeft vermenging van belangen.
De gemeente als mede-eigenaar, vergunningverlener en toezichthouder.
Nog erger, volgens u, voorzitter, moet Tynaarlo gewoon doen wat de meerderheid van de aandeelhouders beslist.

Eind 2016 kwamen de aandeelhouders met het plan om van GAE de Toegangspoort tot het Noorden te maken.
Naast overheden zouden het noordelijk bedrijfsleven en instellingen bij gaan dragen.
Als er geloofwaardige uitvoeringsplannen zijn willen wij opnieuw bijdragen aan GAE hebben wij toen gezegd.
En we vinden dat de hoogte van de jaarlijkse bijdrage moet afhangen van bereikte resultaten.
Waar staan we nu.

De provincie Friesland heeft laten weten dat ze niet meedoet.
de enkele toezeggingen die er liggen zijn met grote slagen om de arm.
Ze leiden in elk geval niet tot meer passagiers.

Zet je de oogkleppen af, dan zie je dat het perspectief voor het vliegveld ondertussen steeds somberder wordt.
Van de pilotenopleiding is weinig meer over.
Er zijn weer vluchten geschrapt.
Lelystad opent in 2019.

Daarnaast zijn er grote onzekerheden en risico’s.
En dat weegt zwaar bij ons.

Verhalen veranderen daar niets aan en een jaarlijkse gift van bijna 5 miljoen per jaar aan overheidsgeld ook niet.

Hoe graag wij het Eelde en onszelf ook gunnen, wij zien het niet gebeuren.

We kunnen het ook niet betalen trouwens.
Wegens gebrek aan structurele inkomsten.
Dat was immers ook de reden dat we vorig jaar ons armoedebeleid niet konden verbeteren.
Dat zou jaarlijks 12.000 euro structureel kosten.
Nu zouden we jaarlijks 184.000 euro structureel in Eelde moeten stoppen.

Ons alternatief voor Eelde: stel het beperkt open, vergeet Kopenhagen en zet in op meerdere keren per dag een vliegverbinding met Schiphol.
Wat betreft onze aandelen in GAE; gaat u alstublieft met de andere aandeelhouders praten om tot een oplossing komen.
Net als Assen.

Met het geld dat over blijft ten slotte, kan de provincie het openbaar vervoer verbeteren en een snelle buslijn naar de polder subsidiëren.

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra