Door Anneke Lubbers op 26 november 2014

Transferium De Punt: college overstag

Transferium De Punt: koppel nut&noodzaak los van de MER
Het blijft de gemoederen bezig houden: de voorgenomen realisatie van een groot parkeerterrein bij de afrit van A28 bij De Punt. Provincie Drenthe is hiervoor de opdrachtgever, de gemeente Tynaarlo moet de planologische procedures uitvoeren. Een van de onderdelen is het uitvoeren van een Milieu-Effect Rapportage (MER). Verplicht onderdeel daarvan is, omdat het plan dicht tegen de Drentsche Aa aanligt, een ‘nut&noodzaak-discussie’. Mede op voorstel van onze fractie is die discussie nu naar voren gehaald in de tijd. Lees hier wat Anneke Lubbers in de raad van 25 november naar voren bracht.

Naar aanleiding van de door GL en LT ingediende motie over de MER van het beoogde transferium, wil de PvdA het volgende opmerken. Twee weken geleden was de bijeenkomst van de MER commissie rondom de rapportage van het beoogde transferium De Punt. Voor de PvdA toch wel een anticlimax. Wij, en we waren niet de enigen, hadden een inhoudelijk oordeel verwacht over nut en noodzaak van het transferium in de voorgestelde vorm op de voorgestelde plek. Nou, dat kregen we niet. Wel een waslijst met punten die alsnog aangeleverd moeten worden om de rapportage te kunnen maken.
De PvdA hecht zeer aan een nut en noodzaakrapportage. Pas als onomstotelijk vaststaat dat er op de voorgestelde plek een transferium van de voorgestelde omvang moet komen en er geen alternatieven zijn, kunnen wij ons vinden in een voortgang van de MER-procedure.
Als PvdA zouden wij graag de volgende gang van zaken zien: laat nu eerst een nut-en noodzaak rapportage opstellen. Hiervoor heeft de MER-commissie een groot aantal vragen gesteld die nu door provincie moeten worden aangeleverd en beantwoord.
Deze rapportage af wachten, dan de discussie over die rapportage te voeren in Provinciale Staten en onze gemeenteraad, en dan pas besluiten over een eventueel vervolg.
Wij doen de suggestie om zolang die nut- en noodzaak rapportage er niet is, alle plannen in de ijskast te leggen, dus feitelijk ook de verdere invulling van de MER.
De ingediende motie gaat feitelijk anders: kennelijk willen GL en LT de procedure gewoon doorlopen, inclusief onderzoek naar nut en noodzaak mogelijke alternatieven. Onze vraag aan de wethouder: hoe kijkt hij aan tegen de relatie tussen een nut en noodzaakrapportage en de verdere voortgang van het project?

Naschrift: mede naar aanleiding van de bijdrage van de PvdA heeft wethouder Theun Wijbenga toegezegd eerst een nut&noodzaak-discussie te gaan voeren. Hij neemt dit mee naar de provincie. In provinciale staten wordt naar verwachting een vergelijkbaar besluit genomen. Een mooi staaltje samenwerking tussen onze provinciale statenfractie (Herman Beerda) en onze eigen fractie.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers