Door Anneke Lubbers op 12 december 2014

Rekenkamer kraakt onderwijsaanpak

De gemeentelijke rekenkamer heeft het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente doorgelicht en met name de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties. De conclusies zijn hard: falend beleid. De PvdA-fractie staat achter het rapport: lees hier onze bijdrage aan het raadsdebat.

Belangrijke vraag: is de toekenning van huisvesting effectief, doelmatig en transparant? Als PvdA hebben wij de indruk van een gedegen rapport, met goede uitwerking van de centrale vraag en expliciete aandacht voor de rol van de Raad. Met als hoofdconclusie: onvoldoende effectief en doelmatig en voor raadsleden onvoldoende transparant. En daar doet de reactie van het College niets aan af.

Dat zijn stevige conclusies. Enkele highlights:
–           Geen actueel inzicht in staat van onderhoud
–           Prognoses blijken onjuist
–           Exploitatie niet dekkend
–           “Slecht” samenspel tussen Raad en College

De teneur in scholen is overwegend negatief en dat is erg jammer: de tweede generatie kinderen krijgt nu al les in verouderde scholen.

En zelfs de nieuwe MFA’s kennen al te veel negatieve punten. Zo is het beheer en dus de verantwoordelijkheid bij de nieuwe scholen MFA’s nog steeds niet goed geregeld! In feite worden nergens echte MFA’s gebouwd/beheerd zoals ze ooit bedoeld waren: als multifunctionele centra met een betekenis voor het hele dorp. We bouwen alleen nog ‘brede scholen’, meer niet. Daarnaast dragen MFA’s in onvoldoende mate bij aan het beoogde pedagogisch klimaat en voorzien zij maar matig in een bredere functie voor de kern of wijk. De gemeente faciliteert ook niet de samenwerking tussen partners.
Een goed punt is de gemeentelijke manier van werken met tussen-rapportages, zoals we kregen voor Yders Hoes. Daaruit blijkt overigens maar weer eens hoe groot de financiële risico’s zijn wanneer een beoogde partij (kinderopvang) afhaakt.

Hier staan gelukkig wel wat positieve punten tegenover. Want….. het is nog steeds een goed idee om er voor te zorgen dat gebouwen voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

Het is ook nog steeds een goed idee om de sociale samenhang in een dorp of buurt te versterken, onder andere met behulp van dergelijke gebouwen.
Het is onder andere misgegaan omdat de bomen niet meer tot in de hemel groeien, processen veel te lang duren waardoor partners afhaken en omdat onderschat is hoeveel organisatiekracht er nodig is om het beleid succesvol te laten zijn.
Als PvdA hebben we dat zien aankomen en daarom hebben we in het college manifest laten vastleggen dat we dit beleid willen herzien. Het zal dan een pittige discussie worden. Moeten we nog wel in alle kernen MFA’s bouwen? Oftewel: moet het algehele ambitieniveau niet verlaagd worden, als blijkt (zoals nu) dat dit toch niet gehaald kan worden?

De PvdA kan de gedane aanbevelingen dan ook van harte ondersteunen, zowel die aan de Raad als aan het College. En laten we de opvolging van die aanbevelingen direct voor de zomer van 2015 weer tegen het licht houden. Onderwijs is te belangrijk om dit zo te laten liggen.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers