Door Anneke Lubbers op 11 juni 2015

Nieuwe scholen: voorstel komt te vroeg

Leefbaar Tynaarlo diende op 9 juni weer een voorstel in voor de bouw van nieuwe scholen. We waren er weer op tegen, lees hier waarom.

Als PvdA hechten wij nog steeds aan de uitgangspunten van het IAB ( Integraal Accommodatie Beleid)en zijn het nog steeds eens met een herijking van het IAB .

Wij ondersteunen de opmerking in het Collegemanifest waarin staat dat ons gehele gemeentelijk vastgoed voor welzijn, onderwijs en sport sterk is verouderd en vraagt om groot onderhoud. Wij kiezen daarom voor een uitgebreide analyse en herijking van nut, noodzaak en gehanteerde uitgangspunten van het Integraal Accommodatie Beleid.(IAB)
Dat gezegd hebbende snappen wij niet waarom Leefbaar Tynaarlo nu weer met een voorstel komt om, vooruitlopend op het rapport herijking IAB, geld vrij te maken voor nieuwbouw van een aantal scholen. Het vorige voorstel van LT over de nieuwbouw van de scholen in Vries noemden wij sympathiek en natuurlijk is dit weer een sympathiek voorstel.

Ook wij vinden dat er haast gemaakt moet worden met de bouw van een aantal nieuwe scholen. Wij vragen het college dan ook nogmaals dringend om die herijking nog voor de zomer aan de raad te presenteren. Waar wij als PvdA moeite mee hebben is het feit dat er door het voorstel van LT een ad hoc besluit genomen zal worden. Immers, er worden weer een paar scholen uitgelicht. Hoe staat het met de urgentie van de andere scholen? Ook in Zuidlaren is behoefte aan nieuwbouw.

Zoals we de vorige raadsvergadering al lieten weten heeft de PvdA voor zichzelf een 10-puntenplan opgesteld inzake het IAB. Wij vinden onderwijshuisvesting heel erg belangrijk, maar vragen ook aandacht voor de andere voorzieningen die samen de leefbaarheid in onze buurten en dorpen bepalen. De door ons voorgestelde 3-traps-benadering: netwerk van scholen, de laag van gemeentelijk vastgoed en de functies die kernen zelf belangrijk vinden, vinden we niet terug in het voorstel.

Daarnaast kan het bundelen van functies nog steeds voordelen opleveren, zeker wanneer naar de exploitatiekosten over de totale levensduur wordt gekeken. Denk bijvoorbeeld aan en samenwerking met de bibliotheek. De nood is bij een aantal scholen hoog, snelle actie en besluitvorming zijn noodzakelijk. Wij vinden dat er voor de zomer duidelijkheid moet ontstaan over de eerste laag: de onderwijsgebouwen en hoe de schoolbesturen hier zelf tegenaan kijken. Na de zomer volgt dan de analyse per kern van de tweede en derde laag, in samenspraak met inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden.
Wij horen graag van de wethouder of ze hieraan tegemoet kan komen.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers