14 november 2014

Motie laaggeletterdheid

PvdA-motie laaggeletterdheid aangenomen
In Drenthe is 10 procent van de bevolking laaggeletterd. Daar moet verbetering in komen. De PvdA diende bij de raadsvergadering op 11 november een motie in waarmee de sociale teams in de gemeente hier extra op gaan letten. De motie werd met algehele stemmen aangenomen. Lees hier de tekst van de motie.

Motie laaggeletterdheid

De gemeenteraad van Tynaarlo, in vergadering bijeen op 11 november 2014,

Constaterende dat:
– Er in de gemeente Tynaarlo honderden inwoners zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen;
– Dit een groot probleem vormt voor de betreffende personen in een tijdsgewricht waarin het appèl op zelfredzaamheid en eigen kracht steeds groter wordt;
– De vele vormen van steeds sneller wordende communicatie en de digitalisering deze personen op nog grotere afstand van de maatschappij zetten;
– Veel laaggeletterden zich hiervoor generen en moeite hebben hiervoor aandacht en/of hulp te vragen;

Overwegende dat:
– Er ondanks provinciale inspanningen geen concrete gegevens en/of resultaten over de situatie in Tynaarlo zijn te benoemen;
– De grote aantallen laaggeletterden in Tynaarlo de kans moeten krijgen tot het verbeteren van hun situatie en het verkrijgen van meer mogelijkheden voor deelname aan het maatschappelijke gebeuren;
– De gemeente in het kader van de decentralisaties steeds betere mogelijkheden krijgt om de groep laaggeletterden te traceren;

Dragen het College op:
– de groep laaggeletterden als belangrijke doelgroep te benoemen in haar beleidstukken van de WMO en in het bijzonder van het wijk- en buurtwerk;
– De sociale teams toe te rusten met deskundigheid in het traceren, bespreekbaar maken en doorgeleiden van laaggeletterdheid naar passende en resultaatgerichte activiteiten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PvdA

Koos Dijkstra, Anneke Lubbers, Kees de Graaf