Door Koos Dijkstra op 8 oktober 2014

Kadernota Participatiewet, Raad 7 oktober 2014

Als fractie van de Partij van de Arbeid vinden we het belangrijk dat iedereen mee doet, als volwaardig lid van de samenleving. Zo hoort het en werk of ten minste een zinvolle dagbesteding is de manier om dit te bereiken. Daar gaat deze kadernota over en daarom zijn we er blij mee.

Ook aan deze kadernota is veel werk vooraf gegaan. Ze is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Assen en A en Hunze en in samenspraak met de Cliëntenraad en de Adviesraad van de gemeente en de organisaties die het moeten doen: de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Alescon.
We hebben veel waardering voor dit resultaat, al moet er nog veel uitgewerkt worden, in meetbare doelen. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe het financieel afloopt. Daar komen we later dit jaar nog over te spreken.
Een punt van kritiek betreft de leesbaarheid. We doen het dringende beroep op het college om daar voortaan ook werk van te maken.

Voor dit moment willen we graag antwoord op de volgende vragen.
Het beperkt beschikbare geld wordt vooral gebruikt om die mensen te helpen die gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan. Dat lijkt een logische gedachte.
Maar, wie niet gemotiveerd is wordt geprikkeld of gedwongen tot deelname. Het is maar hoe je het bekijkt.
– Hoe verzekert de wethouder dat er ook voor diegenen die “bij nader inzien” gemotiveerd
raken, voldoende middelen beschikbaar zijn?
– Is de wethouder het met de Partij van de Arbeid eens dat juist aan diegenen die het minst gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan de meeste zorg geboden moet worden?
En zo ja, wat betekent dit voor de verdeling van de middelen?
De mensen waar het om gaat worden in één van vier groepen ingedeeld. Bij die indeling wordt gekeken naar de hoeveelheid loon die zij kunnen verdienen. Elke groep krijgt een eigen ondersteuningsaanbod. Dat aanbod is vooral gebaseerd op kosten en dus geld.
Dat is goed uit te leggen. Echter hierbij bestaat de kans dat er nieuwe schotten ontstaan.
En dat wil het college nu juist voorkomen. En soms gelden andere dan economische redenen. Denk bijvoorbeeld aan levensgeluk.
– Kan de wethouder vertellen welke mogelijkheden er zijn om het aanbod voor de ene groep ook beschikbaar te stellen aan mensen die in een andere groep zijn ingedeeld?
Er zijn in onze gemeente mensen die gebruik maken van recreatieve dagbesteding en (al of niet arbeidsmatig) beschut werk. Dit wordt soms aangeboden door zorginstellingen, soms van buiten de gemeente.
– Is dit aanbod bij de wethouder in beeld?
– wordt dit aanbod geïntegreerd in de nieuwe uitvoeringsorganisatie en zo ja,
– hoe en per wanneer?

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra