17 oktober 2014

Initiatiefvoorstel tot oprichten VN panel

Onderwerp
Initiatiefvoorstel tot oprichten VN panel voor inclusie ( Intergratie van mensen met een beperking) zal behandeld worden in de raadsvergadering van 27 oktober 2014

Gevraagd besluit
1. De ‘Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo’ (W3mT) en de ‘Coalitie voor Inclusie’
vragen om een VN-panel in te stellen. Dat panel zal de regels van het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking lokaal uitdragen.
2. Het proces van oprichting te ondersteunen met een eenmalige bijdrage van 1.500 euro voor
2014, voor de organisatie van een werkconferentie en het opstellen van een plan van aanpak.
Een en ander in samenwerking met het project ‘VN-panels in positie’ van de ‘Coalitie voor
Inclusie’.
3. Met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks (voor 2015 en 2016) een bedrag van 2.500 Euro
beschikbaar te stellen aan het VN-panel ter ondersteuning van het functioneren, alsmede
(nader te bepalen) ambtelijk advies/ondersteuning en vergaderfaciliteiten.
4. In goed overleg tussen gemeente, Werkgroep en Coalitie afspraken maken over
samenwerking met het VN-panel, de voortgangsrapportage en de rol ervan in de gemeente
Tynaarlo.
5. In mei 2016 het functioneren van het VN-panel in de gemeente Tynaarlo te evalueren en de
inbedding van de regels van het VN-verdrag te beoordelen. Afhankelijk van de uitkomsten
van deze evaluatie wordt besloten over de verdere voortgang en de gemeentelijke steun hier aan.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met verwijzing naar artikel 38, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad der gemeente Tynaarlo nemen wij het initiatief u voor te stellen om mee te werken aan de oprichting van een VN-panel dat ‘inclusie’ in onze gemeente gaat stimuleren. Het VN-panel bestaat voornamelijk uit mensen met een beperking die in de gemeente Tynaarlo wonen, werken en leven – waar nodig ondersteund door deskundige vrijwilligers en professionals uit de gemeente Tynaarlo. Het is dus een panel met ervaringsdeskundigen en niet met professionals. Zij beoordelen bestaand en nieuw gemeentelijk beleid op de gevolgen voor mensen met een beperking.
Daarnaast bedenken ze oplossingen en doen ze aanbevelingen om inclusie binnen de gemeente te
bevorderen: een samenleving waarin iedereen meedoet.
Het panel, functionerend op basis van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking (VN,13 dec. 2006 en Tweede Kamer voorjaar 2015), moet een erkende gesprekspartner
worden voor de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en ook voor andere
organisaties binnen of van belang voor onze gemeente. In dit laatste heeft de gemeente een
belangrijke pro- actieve rol.
Het opzetten van het panel kan worden ondersteund vanuit het project ‘VN-panels in positie’ van de
‘Coalitie voor Inclusie’.
Deze Coalitie wil de komende tijd in de drie noordelijke provincies zes panels
lanceren, Tynaarlo kan daar één van zijn. In Tynaarlo heeft de bestaande Werkgroep Meedoen
Mogelijk Maken Tynaarlo (W3MT, onderdeel van de WMO-adviesradenstructuur) aangeboden een
nauw samenwerkingsverband met het op te richten VN-panel aan te gaan. Van de gemeente wordt
commitment middels een faciliterende en stimulerende bijdrage gevraagd, om het project op te
starten en verbindingen te leggen. Dit gebeurt intern richting de gemeentelijke organisatie en extern
richting mogelijke andere partijen in de gemeente (bedrijfsleven, woningcorporaties, zorginstellingen, et cetera).

Waarom komen wij nu met dit voorstel?
Verwacht wordt dat het VN-verdrag door de landelijke Nederlandse overheid uiterlijk voorjaar 2015
wordt geratificeerd. Daarmee wordt – net als bij de decentralisaties in het sociale domein – de nadere invulling van het verdrag voor een belangrijk deel op lokaal niveau neergelegd. Een gemeente met ambities op het terrein van ‘iedereen doet mee’ komt dan ook nu in actie.

Wat ging eraan vooraf?
Naar aanleiding van het VN-verdrag heeft zich in Noord-Nederland in 2013 een kopgroep van
vrijwilligers gevormd: de ‘Coalitie voor Inclusie’. Zij zetten zich in voor een volwaardige rol van
mensen met een beperking in relatie tot het brede thema van toegankelijkheid. De Coalitie heeft een onder meer een werkplan opgesteld en is in verschillende gemeenten bezig partijen op de
(gezamenlijke) verantwoordelijkheid aan te spreken. Binnen de gemeente Tynaarlo is Jeroen Veltheer (Donderen) ambassadeur van de Coalitie, hij heeft de gemeenteraad met dit initiatief benaderd.

Hoe informeren we de inwoners?
Het betrekken van de doelgroep is kernpunt van het VN-panel. Daarom zullen we in nauw overleg
met de afdeling communicatie van de Tynaarlo onderzoeken hoe deze groep het beste bereikt kan
worden. Daarnaast willen we de gehele bevolking van Tynaarlo over dit initiatief (en de
voortgang/resultaten) informeren, via de geëigende gemeentelijke communicatiekanalen. Overigens
is de ‘toegankelijkheid’ van deze kanalen zelf ook onderwerp van studie voor het VN-panel.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het project start in het vierde kwartaal 2014 en loopt door tot en met de eerste helft van 2016, waarna
een evaluatie volgt en besloten wordt over verdere inbedding/voortgang.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor 2014 wordt als gemeentelijke ‘aanjaag’-bijdrage 1.500 euro begroot, gevolgd door een
incidentele bijdrage van 2.500 euro in 2015 en 2016. Deze bijdrages worden ingezet om deelnemers
te werven, de panelleden op te leiden en te coachen, bijeenkomsten te organiseren waaronder een
werkconferentie met een brede vertegenwoordiging van de gemeentelijke organisatie. Het VN-panel zal ook enige ambtelijke ondersteuning vragen maar het gaat vooral om overleg met het VN-panel.
Dit is waarschijnlijk goed in te passen bij ‘natuurlijke’ adviesmomenten. De opbrengst van een VN-
panel is, dat je mag verwachten dat betrokkenheid van het panel leidt tot minder gedoe en kosten
achteraf, voortvloeiend uit problemen die burgers ondervinden met gerealiseerde plannen die niet in orde zijn en gecorrigeerd moeten. Bij de evaluatie in 2016 kan overwogen worden of een structurele bijdrage aan het VN-panel gewenst is. Onder voorbehoud van het college overleg: voor de eerste drie jaar kunnen de incidentele middelen gevonden worden binnen het budget van cluster 6 (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning).

Kees de Graaf PvdA Oscar Rietkerk GroenLinks
Jos van den Boogaard D’66 Henny van den Born CU