Door Koos Dijkstra op 29 oktober 2014

Derde kadernota aangenomen

Na de kadernota’s over de WMO en de Participatiewet is nu ook de kadernota Jeugd aangenomen. De fractie van de PvdA Tynaarlo is content met de inhoud, maar heeft tijdens de raadsbehandeling nog wel de nodige vragen gesteld. Voor alle drie de nota’s geldt: in de uitvoering na 1 januari 2015 moet blijken hoe de overgang van Rijk naar gemeente verloopt. De fractie blijft er bovenop zitten

Raadsbijdrage Kadernota Jeugd

Het is een kruipende boterbloem of een akelei, in elk geval één uit de familie van de Ranonkels. Ik heb het over de foto die op het omslag van de nota staat.
In beide gevallen gaat het dan om een hardnekkig onkruid, ook wel pionier soort genoemd.
Dat zijn soorten die een leeg of bijna leeg gebied in bezit nemen. Ze verspreiden zich snel.
Een mooier beeld kun je je bijna niet voorstellen voor de Kadernota jeugd, 2015 – 2016, die de titel “Groeien naar de toekomst” heeft. Daar is over nagedacht, zoals er ook over de voorstellen is nagedacht. De fractie van de Partij van de Arbeid wil de betrokkenen hiermee complimenteren.

Wat willen we bereiken met de jeugdzorg
We willen de zorg dicht bij het kind en zijn omgeving brengen, onder één regie. Zo willen we versnippering beperken.
Samenwerking tussen aanbieders willen we bevorderen, onder andere om wachttijden terug te dringen en de zorg te verbeteren,
maar vooral willen we voorkómen in plaats van genezen. Er ligt nu teveel accent op jongeren met problemen. En de kosten reizen de pan uit

Wat is het voorstel
Nu eerst verantwoordelijkheden overnemen en zorgen voor continuïteit (en dat is al moeilijk genoeg). Daarna verbeteren en besparen.
Het college krijgt ruimte om slagvaardig te opereren en zich achteraf te verantwoorden.
Dat vindt de fractie van de Partij van de Arbeid een juiste keus, ook al zijn de uitkomsten op dit moment uiterst onzeker. Er is nog weinig maar ervaring, als het om jongeren gaat zijn we extra gevoelig en er staan grote belangen op het spel.

De betrokken zorgorganisaties zijn van goede wil en hebben verbetervoornemens.
Echter, de werkelijkheid is weerbarstig.
Er wordt al jaren druk uitgeoefend om betere kwaliteit te leveren, beter samen te werken,
te vernieuwen, transparanter en goedkoper te worden.
Marktwerking is geïntroduceerd om dit af te dwingen. En er zijn daadwerkelijk nieuwe aanbieders toegelaten om te vernieuwen.
Maar het mocht allemaal niet of slechts mondjesmaat helpen. Je hoeft er de krant maar op na te slaan.
Daarom moeten we niet naïef zijn en kunnen we gerust eisen stellen. Wordt er voldoende zorg geboden, tijdig en van voldoende kwaliteit? Komt de zorg daadwerkelijk in beweging? Daar gaat het ons voor dit moment om.
Ook aan de sociale teams stellen we eisen. We willen voorkómen dat de kosten toenemen, door meer overhead en of een afname van direct cliënt gebonden tijd. En we willen dat privacy gerespecteerd wordt.
Om met dat laatste te beginnen, heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen:

  1. Is het waar dat wij nog geen regelgeving over privacy uitgewerkt hebben?
  2. Zo ja, wilt u ons laten weten welke afspraken momenteel gelden om privacy van cliënten te waarborgen?
  3. Hoe gaat u aantonen dat de met wijkteams geïntroduceerde aanpak niet leidt tot verlies van direct cliënt gebonden tijd, bijvoorbeeld door een toename van overleg.
  4. In de nota stelt u dat er geen wachtlijsten zullen zijn. Dat is een kwestie van definitie.
  •     Kunt u aangeven hoeveel tijd er mag verstrijken tussen eerste aanmelding bij het sociaal team en het daadwerkelijke eerste zorg- of behandelcontact?
  •     Welke registratie gaat u hierover voeren?
Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra